Fot. Materiały LSW

Co zrobić, by odpowiednio zabezpieczyć event? 

Trzonem regulacji, dotyczących zabezpieczenia eventów jest ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160). Znajduje się w niej definicja imprezy masowej, pozwalająca odróżnić ją od innych eventów. 

Imprezami masowymi są: impreza masowa artystyczno-rozrywkowa,  masowa  impreza  sportowa, w tym mecz piłki nożnej. To, czy dana impreza kwalifikuje się jako impreza masowa, zależy od liczby udostępnionych przez organizatora miejsc. Jednocześnie ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych wskazuje wydarzenia, które w jej rozumieniu nie są imprezami masowymi. Są nimi: wydarzenia organizowane w szkołach, kinach, teatrach, operach, bibliotekach, galeriach sztuki lub domach kultury; imprezy  sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych. Do imprez masowych nie zalicza się również imprez sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym, a także imprez zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć. Ustawodawca wyróżnia także imprezę masową podwyższonego ryzyka, którą jest imprezą masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. Przy organizacji tego typu imprez ustawodawca przewidział przede wszystkim większe rygory w przedmiocie zapewnienia służb porządkowych. 

Obowiązki organizatora 
Za bezpieczeństwo  imprezy  masowej  w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator. Musi on spełnić wymogi w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w  imprezie, ochrony porządku publicznego,  zabezpieczenia pod względem medycznym, zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. Organizator w trakcie trwania imprezy masowej zobowiązany jest zapewnić: spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej; udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa; pomoc medyczną;  zaplecze higieniczno-sanitarne; wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i policji; warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej; sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych; wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 181) zostały zaś wskazane minimalne wymogi dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej. 

Celem zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa organizator jest uprawniony do utrwalania  przebiegu imprezy masowej (w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących), za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator lub podmiot przez niego uprawniony podczas sprzedaży biletów wstępu na imprezę masową może zażądać od kupującego okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Zgodnie z art. 41 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213), pracownik ochrony nie może nosić przy sobie broni palnej, jeżeli wykonuje bezpośrednio zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania masowych imprez publicznych. Niemniej ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1120) zezwala na używanie lub wykorzystywanie środków przymusu bezpośredniego  członkom służby porządkowej,  o  których mowa w  ustawie  z dnia 20 marca 2009 r.  o  bezpieczeństwie imprez masowych. Służbą porządkową są osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w  art. 26  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1432  i  2255  oraz z 2017 r.  poz. 60). 

Przypomnieć trzeba, że również w poszczególnych ustawach znajdują się obowiązki, jakie należy spełnić przy organizacji imprez o konkretnym charakterze (np. imprezy biegowej). Nie można też, co do zasady, organizować imprez na terenie parków narodowych oraz w rezerwatach przyrody lub np. strefach uzdrowiskowych. 

Marta Galińska, radca prawny specjalizujący się w prawie własności intelektualnej
w kancelarii prawnej Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
www.lsw.com.pl 
www.lswipblog.pl