Fot. Materiały LSW

Wsparcie dla pracodawców w dobie koronawirusa

W związku z epidemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami sytuacja rzeszy przedsiębiorców pogarsza się z każdym dniem. Wielu pracodawców zastanawia się nad redukcją zatrudnienia. Pomimo dość skomplikowanych procedur (duża biurokratyzacja) warto przenalizować sytuację i zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami dotyczącymi zaoferowanego przez rząd wsparcia. Opisane poniżej formy pomocy być może dla niektórych wydadzą się symboliczne, mogą jednak oddalić widmo upadłości.

Na co może liczyć pracodawca? Jednym z największych obciążeń są niewątpliwie koszty pracy. Wiele branż, w tym w szczególności branża eventowa, turystyczna czy hotelarska, nie może w obecnej sytuacji prowadzić działalności lub działalność ta została mocno ograniczona. To ogromne wyzwanie dla pracodawców, którzy pozbawieni przychodów zobowiązani są do wypłaty wynagrodzeń swoim pracownikom i zleceniobiorcom. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców rząd przygotował szereg rozwiązań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 1 i 2 oraz tarczy finansowej. Nie są one może idealne i nie rozwiązują wszystkich problemów – mogą jednak pomóc w łagodzeniu skutków kryzysu.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
Tarcza antykryzysowa oferuje dwie możliwości skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz z Funduszu Pracy (tzw. dofinansowanie od starosty). Każdy z przedsiębiorców musi podjąć decyzję, która z tych form pomocy będzie dla niego korzystniejsza, nie można bowiem skorzystać z dwóch jednocześnie. Pierwszym kryterium, jakie należy wziąć po pod uwagę jest kwestia spadku obrotów.

Dofinansowanie z FGŚP
Na dofinansowanie z FGŚP można liczyć w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
• nie mniejszych niż o 15 proc., obliczonych jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy w okresie po 1.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy z roku poprzedniego;

• nie mniejszych niż o 25 proc., obliczonych jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Chcąc skorzystać z tego rozwiązania pracodawca może wprowadzić tzw. przestój ekonomiczny lub obniżyć wymiar czasu pracowników maksymalnie do 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu. Pracownikowi objętemu przestojem pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 2,6 tys. zł). Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przy obniżeniu wymiaru czasu pracy należy pamiętać, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (tj. 2,6 tys. zł) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W takim przypadku pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia pracownika (po obniżeniu) nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę, plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 2 452,27 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne). Aby otrzymać wskazane dofinansowanie pracodawca musi zawrzeć porozumienie z działającymi u pracodawcy związkami zawodowymi, a jeżeli takie nie działają z reprezentantami pracowników.

Wniosek o dofinansowanie pracodawca powinien zgłosić za pośrednictwem platformy Praca. gov. pl do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub papierowo do WUP. W przypadku kompletnego wniosku jest on rozpatrywany niezwłocznie, do 7 dni roboczych. Dofinansowanie może przysługiwać przez łączny okres trzech miesięcy od daty złożenia wniosku. Wypłata świadczeń będzie przekazywana na rachunek bankowy pracodawcy w miesięcznych równych transzach. Dofinansowanie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek (nawet jeżeli wniosek został złożony pod koniec miesiąca).

Dofinansowanie wynagrodzeń od starosty
W przypadku spadku obrotów pracodawca może uzyskać alternatywnie dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów.

W przypadku spadku obrotów o:
• co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

• co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odnie- sieniu do każdego pracownika;

• co najmniej 80 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Przeznaczone jest dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest brak zaległości w ZUS do końca III kwartału 2019 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w PUP właściwym ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej. Powinny zostać złożone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Większość dyrektorów PUP takie nabory już ogłosiła.

Zwolnienie ze składek ZUS
Tarcza antykryzysowa wprowadziła również możliwość zwolnienia ze składek ZUS osób pozostających na tzw. samozatrunieniu oraz płatników składek zatrudniających od 1 do 49 osób. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek dotyczy miesięcy od marca do maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Co do zasady zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych (z wyjątkiem składek za marzec). Zwolnienie dla samozatrudnionych oraz płatników składek zatrudniających od 1 do 9 osób (włącznie) przysługuje w pełnej wysokości, w przypadku płatników zatrudniających od 10 do 40 osób w wysokości 50 proc. należności. Niestety więksi przedsiębiorcy zostali z tego rozwiązania wyłączeni.


Anna Sikora adwokat, LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy
Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. W obszarze jej zainteresowań leżą w szczególności zagadnienia związane z optymalnymi formami zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych. Doradza zarówno managerom, jak i pracodawcom. Jej praktyka obejmuje także kwestie związane z prawem cywilnym i rodzinnym (rozwody, opieka nad dziećmi, podział majątku dorobkowego). Ma kilkunastoletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji oraz podyplomowy kurs w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

www.lsw.com.pl 
www.lswipblog.pl