Fot. Materiały LSW

Finansowanie organizacji eventu. Zdolność dłużnika do wykonywania zobowiązań (cz. I)

Warto nieco szerzej przyjrzeć się pojęciu zdolności dłużnika do wykonywania zobowiązań, czyli w praktyce jego wiarygodności kredytowej. Nie chodzi tylko o możliwość otrzymania przez sponsora zwrotu środków udostępnionych organizatorowi, ale również możliwość uzyskania zadośćuczynienia, jeśli organizator nie dotrzyma warunków umowy i event nie odbędzie się zgodnie z planem.

W poprzednim odcinku jedynie przyczynkowo wskazałem, że jednym z istotnych kryteriów podjęcia przez sponsora decyzji o zaangażowaniu jego środków na etapie organizowania eventu może być zapewnienie przez organizatora takiego eventu instrumentów (finansowych) zwiększających jego wiarygodność (w oczach sponsora). Mówiąc najprościej chodzi o zapewnienie sponsorowi pewności, że środki zaangażowane przez niego w organizację danego eventu zostaną właściwie wykorzystane lub zwrócone w przypadku niedotrzymania przez organizatora warunków określonych przez sponsora. Jak jednak wygląda sytuacja w kierunku odwrotnym? Jak upewnić się, że sponsor będzie zdolny wykonać zobowiązanie do zapłaty po wykonaniu wszystkich prac przez organizatora (czyli najczęściej przez agencję eventową)? Zanim jednak przejdę do omówienia bardziej szczegółowo poszczególnych instrumentów prawnych, które mogą towarzyszyć zobowiązaniu dłużnika i poprawiać komfort wierzyciela (w tej roli sponsora lub organizatora), chciałbym się w tym i kolejnym odcinku moich rozważań zatrzymać jeszcze na chwilę przy dłużniku, a konkretnie jego zdolności do wykonywania zobowiązań.  

Ważne pytania
Mówiąc generalnie, pytania o zdolność do wykonywania zobowiązań obracają się w wymiarze praktycznym wokół zagadnienia wiarygodności dłużnika. W ramach badania tej cechy przez sponsora na etapie wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzona organizacja eventu, oceniane będą, jako pierwsze: kompetencje merytoryczne organizatora (czy zna temat, specyfikę branży etc.), doświadczenie i umiejętności organizacyjne (czy wie jak, czyli czy ma odpowiednie kompetencje i doświadczenie), dostęp do ludzi i sprzętu (czy ma czym, czyli jakim zapleczem personalnym i sprzętowym dysponuje), oferta handlowa (czy jest drogi, jak proponowane przez niego stawki wypadają na tle konkurencji), rekomendacje poprzednich sponsorów (czy dotrzyma terminów, jak układa się z nim współpraca, czego można się po niej spodziewać) i oceny wcześniejszych eventów (czy zapewni pożądaną jakość, ewentualnie czy jest w stanie wywołać wśród zaproszonych gości tzw. efekt WOW etc.). W praktyce zdarza się jednak, że ocena organizatora przez sponsora zatrzymuje się już na pierwszym etapie, czyli wspomnianej ocenie kwalifikacji merytorycznych. Niestety niejednokrotnie równie ważna kwestia zdolności organizatora do wykonania zobowiązań jako dłużnik, może nie być badana. Oczywiście zgromadzone doświadczenia, potwierdzone liczbą wcześniejszych prawidłowych realizacji (z angielskiego tzw. track record) mogą przemawiać za sensownością przeprowadzenia jedynie uproszczonej oceny. O ile rzeczywiste ryzyko reputacyjne i skłonność organizatora do jego ratowania, ocenimy jako nieskończone, natomiast szansę, że coś w organizacji eventu może pójść źle, jako bliską zeru. Wtedy zakończenie analizy na ocenie kwalifikacji merytorycznych może w zupełności wystarczyć. Jednakże, gdy powstają jakiekolwiek wątpliwości, chociażby co do jednego z powyższych elementów, należałoby dokonać bardziej kompletnej oceny zdolności dłużnika do wykonania przyjętych przez niego zobowiązań.  

Wiarygodność „kredytowa”
W ramach kompleksowej oceny wiarygodności organizatora, równie dokładniej ocenie powinien podlegać nieco bardziej specyficzny i odrębny aspekt wiarygodności handlowej, jakim jest zdolność dłużnika do wykonywania zobowiązań pieniężnych (z angielskiego tzw. creditworthiness, czyli wiarygodność „kredytowa”). Nie chodzi tu jednak o ścisłą ocenę zdolności kredytowej, w formie, w jakiej oceny kredytowej dokonują banki. Ocena wiarygodności dłużnika kontraktowego nie ogranicza się bowiem do potwierdzenia, że środki powierzone organizatorowi zostaną zwrócone w terminie, w pełnej wysokości. Kredytem, jaki organizator podejmujący się organizacji eventu „zaciąga” u sponsora, jest w tym przypadku zobowiązanie do wykonania eventu zgodnie z umową i „kredyt” ten znacznie przekracza sumę środków pieniężnych powierzanych przez sponsora organizatorowi w trakcie wykonywania umowy. „Kredyt” obejmuje bowiem wszystkie następstwa działań organizatora i z tego powodu może być wyższy również od wysokości wynagrodzenia organizatora ustalonego w umowie. Chodzi w tym przypadku m.in. o sytuację, gdy ewentualna szkoda sponsora przekroczy wartość wynagrodzenia organizatora. Badanie zdolności dłużnika do wykonania zobowiązań powinno zatem obejmować cały zakres niezbędnej wiarygodności kredytowej.

Zwrot środków do nie wszystko 
Aby zatem właściwie i możliwie kompleksowo ocenić zdolność organizatora do wykonania zobowiązań jako dłużnik, niezbędne jest nieco szersze spojrzenie na kwestię jego wiarygodności kredytowej. Poza możliwością otrzymania zwrotu przez sponsora środków udostępnionych organizatorowi, należy dokonać również oceny możliwości uzyskania ewentualnego zadośćuczynienia – czyli faktycznej zdolności dłużnika do pokrycia szkód poniesionych przez sponsora i jego odpowiedzialności wobec osób trzecich, jeśli z jakichkolwiek powodów organizator nie dotrzyma warunków umowy i event nie odbędzie się zgodnie z planem. Ocenę wiarygodności finansowej dłużnika należy prowadzić zadając sobie pytania, co może się zdarzyć, gdy organizator eventu nie spełni oczekiwań sponsora, a środki powierzone przez sponsora zostaną zużyte, nie tak jak powinny. Istotne jest także to, w jaki sposób sponsor będzie realizował swoje roszczenia względem organizatora (jak zabezpieczy swoje interesy majątkowe). Tak, aby uzyskać realną i pełną rekompensatę, w przypadku, gdy event nie zostanie zrealizowany prawidłowo. Jakie elementy powinny złożyć się na tego typu ocenę? Bez wątpienia trudno wymienić wszystkie składowe, które mogą by specyficzne i różnić się w zależności od charakteru danego zlecenia. Mogą także prezentować się różnie w zależności od kontekstu i sytuacji, w której znajduje się sponsor. Wśród kilku najważniejszych kryteriów, takich, które pomogą przynajmniej rozpocząć bardziej szczegółową analizę w większości przypadków z jakimi możemy mieć do czynienia, należałoby jednak wymienić: a) wartość majątku dłużnika; b) dostępność majątku dłużnika; c) trwałość majątku dłużnika. Szerzej o każdej z tych kwestii opowiem w kolejnym tekście.  

Artur Zawadowski
Radca prawny w firmie prawniczej Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy specjalizujący się w sprawach finansowań i zabezpieczeń, sprawach restrukturyzacji, upadłości, doradztwie transakcyjnym w sprawach handlowych oraz inwestycjach prywatnych i giełdowych.

www.lsw.com.pl 
www.lswipblog.pl