Fot. Materiały LSW

Finansowanie organizacji eventu. Należności i odpowiedzialność organizatora

Omówiwszy celowość i korzyści z angażowania przez organizatora środków zewnętrznych przy organizacji eventu, do tej pory podsumowaliśmy kwestie dotyczące zadatku, zaliczki i potencjalnych korzyści z refakturowania. W tym odcinku poruszę kwestie zabezpieczeń udzielanych przez osoby trzecie.

Zabezpieczenia mogą dotyczyć ryzyk, jakie ponosi organizator w relacji do sponsora eventu. Chodzi głównie o ryzyko zapłaty przez sponsora. Generuje to kolejne ryzyka – odpowiedzialności organizatora za zapłatę wynagrodzeń dla jego dostawców i podwykonawców. To drugie może być pokryte gwarancją, jakiej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, udziela system prawny. To zasada prawna pozwalająca zredukować odpowiedzialność organizatora wyłącznie do jego majątku. Chodzi o to, że po to istnieje prawna możliwość tworzenia podmiotów prawa, których odpowiedzialność jest ograniczona do ich majątku, aby poprzez utworzenie spółki lub innej osoby prawnej organizatorzy przedsięwzięć gospodarczych mogli związane z realizacją przedsięwzięcia ryzyka ograniczyć do wydzielonej masy majątkowej.

Ryzyko zapłaty przez sponsora
To ryzyko może być ograniczone we współpracy ze sponsorem i osobami trzecimi działającymi najczęściej na jego zlecenie. Zaanga- żowanie osób trzecich może polegać np. na udzieleniu poręczenia, wystawieniu gwarancji, udzieleniu zabezpieczenia na majątku sponsora lub osoby trzeciej czy pozyskaniu zobowiązania (instrumentu) instytucji finansowej. O ile poręczenie i gwarancję można brać pod uwagę wyjątkowo, wtedy gdy sponsor sam jest podmiotem utworzonym w celu realizacji jednego wydarzenia albo z innych powodów nie dysponuje własnym majątkiem, to warto rozpatrzyć możliwość skorzystania z instrumentów finansowych.

Wachlarz instrumentów finansowych
Do instrumentów finansowych można zaliczyć: gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową, akredytywę i faktoring (bez regresu lub z ograniczonym regresem). Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku – gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty (stwierdzonych określonymi dokumentami) bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio lub za pośrednictwem innego banku. Definicję tę można stosować też do gwarancji ubezpieczeniowych. O ile gwarancja bankowa ma zasadniczo charakter abstrakcyjny, czyli zawiera zobowiązanie banku do zapłaty określonej sumy pieniędzy po wystąpieniu określonego zdarzenia i udokumentowaniu go w uzgodniony sposób, niezależnie od tego czy zobowiązanie, którego dotyczy gwarancja istnieje, to gwarancja ubezpieczeniowa częściej będzie się odwoływać do pojęcia zdarzenia ubezpieczeniowego, jakim jest powstanie roszczenia z określonego stosunku prawnego, które ma zaspokoić ubezpieczyciel.

W praktyce ubezpieczeniowej wyodrębniły się pewne typowe rodzaje gwarancji:
• gwarancja należytego wykonania umowy – wystawiana na zlecenie wykonawcy (organizatora) na rzecz zamawiającego (sponsora) w celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń zamawiającego wynikłych z nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę;

• gwarancja należytego usunięcia wad i usterek – często łączona w jeden instrument z gwarancją należytego wykonania umowy;

• gwarancja zwrotu zaliczki – wystawiana na zlecenie wykonawcy na rzecz zamawiającego w celu zabezpieczenia roszczenia o zwrot zaliczki w przypadku powstania podstaw do domagania się jej zwrotu – odstąpienia od umowy na skutek niewywiązywania się z umowy przez organizatora;

• gwarancja zapłaty – wystawiana na zlecenie zamawiającego.

W modelowym przypadku gwarancji ubezpieczeniowej zleceniodawca uiszcza składkę ubezpieczeniową na rzecz gwaranta, wyższą niż koszt wystawienia gwarancji bankowej, ale nie zapewnia pełnego zabezpieczenia ryzyka ubezpieczyciela. W przypadku gwarancji bankowych najczęstszym przypadkiem jest konieczność ustanowienia pełnego zabezpie- czenia ryzyka odpowiedzialności banku na wypadek realizacji gwarancji przez beneficjenta (depozyt na rachunku bankowym, zabezpieczenie rzeczowe, cesja należności etc.). Dlatego dla wielu celów, dla których uzyskanie gwarancji bankowej będzie niemożliwe lub utrudnione, właściwe może być skorzystanie z gwarancji ubezpieczeniowej.

CDN.

Artur Zawadowski
Radca prawny w firmie prawniczej Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy specjalizujący się w sprawach finansowań i zabezpieczeń, sprawach restrukturyzacji, upadłości, doradztwie transakcyjnym w sprawach handlowych oraz inwestycjach prywatnych i giełdowych.

www.lsw.com.pl 
www.lswipblog.pl