JEST OFICJALNE STANOWISKO PRZEDSTAWICIELI BRANŻY MICE DOTYCZĄCE SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z KORONAWIRUSEM

przez Think MICE

Stowarzyszenia działające w branży MICE postanowiły połączyć siły. Powołano sztab kryzysowy, którego celem jest możliwe ograniczenie negatywnych skutków dla przemysłu spotkań, związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2. Organizacje wydały wspólne oświadczenie, którego pełną treść prezentujemy poniżej.

Sztab kryzysowy został powołany wspólnie przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Klub Agencji Eventowych SAR (KAE SAR), Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE), Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT), MPI Poland Chapter oraz SITE Poland. W jego skład weszli przedstawiciele każdej z tych organizacji: Marta Chmielewska, Paweł Tyszkiewicz, Maria Zaremba, Anna Zimecka, Olga Krzemińska-Zasadzka, Mariusz Nowak, Łukasz Adamowicz, Renata Razmuk, Monika Dymacz-Kaczmarczyk, Daria Rzadkiewicz i Bartek Bieszyński, jako koordynator prac zespołu i przedstawiciel branży do kontaktu.

Celem podejmowanych działań ma być przede wszystkim zapewnienie firmom płynności finansowej, zarówno poprzez wsparcie ze strony państwa (w postaci dotacji, tanich linii kredytowych, obniżek ZUS, CIT etc.), jak i ze strony klientów (natychmiastowa zapłata za zrealizowane już projekty w 2019 i 2020 r.), utrzymanie miejsc pracy, jak i rozmowy w sprawie pokrycia kosztów anulowanych zleceń wraz z wynagrodzeniem, przeniesienia, a nie anulacji projektów (bez powtarzania procesów przetargowych) czy wprowadzania stałego miesięcznego fee, dotyczącego utrzymania zespołu na danym kliencie.
MK

STANOWISKO PRZEDSTAWICIELI BRANŻY MICE DOTYCZĄCE SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z KORONAWIRUSEM (SARS-COV-2)

W imieniu organizacji zrzeszających podmioty działające na szeroko rozumianym rynku organizacji wydarzeń i wyjazdów biznesowych w związku z aktualną sytuacją pragniemy przedstawić nasze wspólne stanowisko.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy zwrócić uwagę zarówno wszystkim organom i instytucjom państwowym, jak i klientom końcowym (korporacje, organizacje prywatne, organy administracji państwowej etc.), że tzw. rynek branży MICE stanowi wartość ok. 3 mld PLN zatrudniając przy tym ponad 30 000 osób w rozbudowanym łańcuchu dostaw, na który to składają się m.in. organizatorzy wydarzeń / wyjazdów, obiekty / hotele, dostawcy takich usług jak m. in. transport grupowy / lotniczy, logistyka, catering czy wyposażenie scenotechniczne. Co ważne ponad 95% podmiotów działających w naszej branży stanowią przedstawiciele sektora MŚP z polskim kapitałem, zasobami i know-how.

Podstawą naszej działalności jest organizowanie spotkań / wyjazdów, które w ciągu roku realizujemy z różną intensywnością zależną od celów biznesowych, dostępnych środków i harmonogramów naszych klientów. Nie są to zatem długoterminowe kontrakty gwarantujące nam np. ciągłość świadczenia usług przez dłuższy okres.

Mając na uwadze powyżej wymienione czynniki ekonomiczne, wpływ branży MICE na PKB Polski, a także liczbę miejsc pracy w naszej branży, apelujemy jako branża o odpowiedzialne, przemyślane podejmowanie decyzji, zawsze w oparciu o informacje sprawdzone, pochodzące z godnych zaufania źródeł (dla naszego sektora bezpieczeństwo uczestników naszych projektów również jest najważniejsze).

W związku z powyższym decyzje podejmowane na szczeblu państwowym, jak i przez poszczególne organizacje (ze szczególnym uwzględnieniem światowych korporacji) dot. de facto anulowania „z dnia na dzień” wszystkich projektów o charakterze wydarzeń i wyjazdów na okres najbliższych sześciu miesięcy powodują bardzo wysokie ryzyko niewypłacalności i zaprzestania prowadzenia przez nas działalności w trybie natychmiastowym.

Możemy porównać tę sytuację do stanu klęski żywiołowej. Wyobraźmy sobie, że nagle z jakiegoś powodu niemożliwa staje się sprzedaż uprawianych plonów. W krótkim czasie znikają z rynku producenci rolni. Cały łańcuch dostaw zostaje przerwany. Cierpią dostawcy nasion, przetwórnie rolne, producenci nawozów, maszyn, leasingodawcy i pracownicy rolni. Po zakończeniu klęski niezwykle trudno odbudować będzie zdolności wytwórcze, straty pojawią się na każdym etapie łańcucha dostaw, a odrodzony popyt rynku będzie niezaspokojony.

Wychodząc zatem naprzeciw tym zagrożeniom, które pojawiają się w dynamice „dniowej” – takim jak m.in.: widmo konieczności redukcji kosztów stałych (m.in. zwolnienia grupowe), kończące się linie kredytowe czy brak płynności finansowej prowadzący m.in. do braku możliwości regulowania zobowiązań wobec naszych dostawców dot. anulowanych zleceń zwracamy się zarówno do instytucji państwowych, jak i sektora prywatnych zleceniodawców (korporacje, prywatne firmy etc.) o partnerstwo w tej kryzysowej sytuacji, otwartą komunikację oraz wsparcie w następującym zakresie:

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE ZE STRONY PAŃSTWA:

Jednorazowe lub ratalne bezpośrednie wsparcie finansowe dla firm z naszego sektora ze strony budżetu państwa;

Uruchomienie łatwo dostępnych i nisko oprocentowanych linii kredytowych ze strony państwowych instytucji finansowych jak chociażby BGK;

Ulgi i zwolnienie podatkowe dot. CIT i ZUS (w okresie tej sytuacji nie będziemy w stanie regulować tych zobowiązań ze względu na brak zleceń ze strony naszych klientów oraz w przypadku zwolnień grupowych koszty przejdą na Skarb Państwa);

Utrzymanie trwających//będących w toku projektów (wydarzenia i wyjazdy) ze strony spółek Skarbu Państwa i przeniesienie ich na inny termin zamiast anulacji, wraz z wcześniejszym zaliczkowaniem (co jest korzystne kosztowo dla Zleceniodawców);

Wypracowanie spójnych i precyzyjnych wytycznych dot. kryteriów / warunków kiedy będą mogły być odwoływane imprezy masowe;

Ujednolicenie rekomendacji dot. tego, które destynacje zagraniczne są niebezpieczne dla polskich turystów do komunikatów MSZ (aktualnie dysponujemy sprzecznymi danymi ze strony MSZ i GIS co powoduje problemy interpretacyjne na tle obowiązującej Ustawy o imprezach turystycznych);

Zmiana / rozszerzenie ustawy o imprezach turystycznych o obszar imprez B2B.

WSPARCIE ZE STRONY KLIENTÓW KOŃCOWYCH (KORPORACJE, SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA, ORGANIZACJE PRYWATNE I SPOŁECZNE):

Rozliczanie zrealizowanych już projektów w 2020 roku w trybie natychmiastowym (drastyczne skrócenie terminów płatności, które średnio wahają się pomiędzy 60, a 90 dni);

• Pokrycie udokumentowanych kosztów anulacji projektów wraz z proporcjonalnym do stopnia zaawansowania prac wynagrodzeniem organizatora – jako branża nie jesteśmy w stanie w sposób bezkosztowy anulować projektów ze względu na zaciągnięte już zobowiązania (dostawcy,podwykonawcy, hotele, transport grupowy / lotniczy etc.) oraz poniesione koszty naszej pracy (zespoły ludzkie);

Sprawne i bez zbędnej zwłoki rozliczanie anulowanych lub częściowo zrealizowanych już projektów;

Przeznaczenie stałego miesięcznego budżetu w okresie tej kryzysowej sytuacji na rzecz utrzymania po stronie organizatorów jego zasobów i zespołów w stanie gotowości do realizacji zleceń po zakończeniu tego trudnego czasu (w przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie zagwarantować sprawnej, wysokiej jakości obsługi w przyszłości);

Utrzymanie projektów (wydarzenia i wyjazdy) i przeniesienie ich na inny termin bez konieczności powtórnych procesów konkursowych / przetargowych;

Podejmowanie nowych zobowiązań wobec naszego sektora (zlecenia, umowy) przy pełnej świadomości sytuacji dot. koronowariusa tj. możliwej anulacji projektu i pokrycia kosztów z tym związanych;

• Zaliczkowanie już w tym momencie projektów zaplanowanych na jesień 2020.

Reasumując, bez zrozumienia wyjątkowości i powagi powyższej sytuacji oraz wsparcia organizacyjnego / finansowego - ze strony zarówno instytucji państwowych, jak i prywatnych zleceniodawców, pozwalającym na zachowanie ciągłości utrzymania naszych zasobów - czeka nas, wszystkich uczestników rynku głęboki kryzys branżowy, którego rezultatem będą:

a) głębokie cięcia kosztów stałych (w tym zwolnienia grupowe);

b) fala bankructw szczególnie dot. małych i średnich firm (w tym szczególnie konieczność wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego na pokrycie niezrealizowanych wyjazdów turystycznych);

c) nieuregulowanie zobowiązań u podwykonawców takich jak hotele, restauracje, obiekty, firmy transportowe – co wywoła efekt kuli śnieżnej ze względu na wagę zamówień klienta biznesowego na rynku;

d) utrata budowanego latami zaufania do Polski jako destynacji i do polskiej branży MICE - jako poważnego, konkurencyjnego globalnie partnera biznesowego - ze strony zagranicznych klientów (osób, firm, organizacji społecznych, związków sportowych, stowarzyszeń etc.);

e) brak możliwości sprawnego przywrócenia podaży ze strony naszego sektora po zakończeniu kryzysu (w przypadku głębokich oszczędności odbudowa zasobów w tym szczególnie zaufania ze strony naszych pracowników zajmie nam nie miesiące, ale lata).

Wierzymy zatem w otwartą, szczerą i przede wszystkim partnerską wspólną dyskusję, która pozwoli na sprawne, efektywne zarządzanie tą trudną sytuacją.

Wszystkim nam zależy na jak najszybszym wypracowaniu i wdrożeniu rozwiązań dzięki którym branża organizacji wydarzeń i wyjazdów biznesowych będzie mogła przetrwać trudny czas, a po normalizacji sytuacji niezwłocznie wrócić do pracy, oferując klientom niezmiennie usługi na najwyższym poziomie.

Dokument jest stanowiskiem:
• Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR
• Klubu Agencji Eventowych SAR
• Stowarzyszenia Branży Eventowej SBE
• Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel SOIT
• Meeting Professional International Poland Chapter MPI
• Stowarzyszenia Przedstawicieli Organizatorów Turystyki Biznesowej SITE Poland