Fot. Materiały prasowe

SKKP o przyszłości spotkań sektora medycznego

przez Think MICE

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) zaprasza na spotkanie konsultacyjne „Przemysł spotkań sektora medycznego w świetle regulacji przemysłu farmaceutycznego”. Mowa będzie o zasadach certyfikacji wydarzeń naukowych organizowanych dla przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce. Konsultacje odbędą się 24 września br. w godz. 12.00-14.00 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. 

W spotkaniu weźmie udział przedstawicielka Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, dr Anna Kacprzyk, manager ds. innowacji i etyki biznesu. Przedstawi uczestnikom obowiązujące zasady certyfikacji wydarzeń, jak i planowane na tym polu zmiany.

Regulacje, które obowiązują od stycznia 2019 r., od stycznia 2020 r. zostaną rozszerzone o kryterium lokalizacji geograficznej. Będą przez to szczególnie dotkliwe dla obiektów i hoteli konferencyjnych w miejscowościach turystycznych, uzdrowiskowych, wypoczynkowych itp. Dlatego z inicjatywy SKKP przygotowane zostało Memorandum (które prezentujemy poniżej – przyp. red.), a celem spotkania będzie wypracowanie wspólnego stanowiska gmin i branży hotelowo-konferencyjnej, reprezentowanej przez organizacje branżowe, jak i samych zainteresowanych przedsiębiorców, które ma zostać przedstawione do INFARMY. Przedstawiciele SKKP są przekonani, że złagodzenie kryterium lokalizacji nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem i przyjętymi kodeksami.
     
Źródło: SKKP, oprac. MK


MEMORANDUM

My niżej podpisani, reprezentujący środowisko organizatorów wydarzeń i obiektów hotelowych oraz konferencyjnych zwracamy się do Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA z postulatem o złagodzenie kryterium lokalizacji geograficznej, które to zostało wprowadzone do certyfikacji wydarzeń organizowanych dla przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce.
Szanujemy i respektujemy Prawo Farmaceutyczne, jak i zapisy Kodeksu Dobrych Praktyk oraz  Kodeksu Przejrzystości, jednakże uważamy, że przyjęte kryterium lokalizacji geograficznej, pozbawiające – w ciągu całego roku – otrzymania certyfikatu dla wydarzenia organizowanego w „obiekcie położonym w mieście lub gminie lub rejonie uznawanym za: kurort (letni, zimowy, całoroczny), destynację uzdrowiskową, sanatoryjną, wypoczynkową, wakacyjną, rozrywkową, turystyczną lub sportową" jest zbyt restrykcyjne i przyniesie ono negatywne skutki dla dużej liczby gmin i przedsiębiorców działających w sektorze organizacji wydarzeń.
Jednocześnie deklarujemy otwartość do rozmów i gotowość do zaprezentowania danych statystycznych i finansowych, które zobrazują jak negatywny wpływ będą mieć nowe regulacje dla sektora spotkań medycznych.
     
     

Leave your comments

Comments